Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Projekt aktin dhe relacionin shpjegues për tu konsultuar me publikun mund ta gjeni në faqen e internetit – Këshillim me Publikun.
Brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik, mund të dorëzoni komente dhe rekomandime me postë në adresën: Bashkia Shkodër, rruga 13 Dhjetori, Nd.9, H.1, 4001 Shkodër, Shqipëri ose me postë elektronike në adresën: griselda.dama@bashkiashkoder.gov.al . Vendi, data dhe ora e konsultimit me publikun është në faqen zyrtare të internetit – Këshillim me Publikun.