Shpallje vazhdim proçedure për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e lartë drejtuese

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të Kreut VIII, të Vendimit nr.118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall listën e kandidatëve që do t’i nënshtrohen proçedurës së konkurimit për ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil për nëpunësit civilë të nivelit të lartë drejtues për pozicionet:

Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar

  1. Teuta Haxhi

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 27.05.2024, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër.

B. Intervista me gojë do të zhvillohet me datë 27.05.2024, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër.