Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ të ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese për pozicionet :

1 (një) Përgjegjës, Sektori i Planit të Përgjithshëm dhe Planeve të detajuara Vendore, Drejtoria e Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria III-a

1 (një) Përgjegjës, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, kategoria e pagës III-a

1 (një) Përgjegjës, Sektori i Sektori i Rinisë, Drejtoria e Arsimit dhe Rinisë, Drejtoria Përgjithshme e kultures arsimit rinise dhe sportit, kategoria e pagës III-a