Shpallje e rezultateve pas verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionin :

  • Drejtor, Drejtoria Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1 N,Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, kategoria e pagës II-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Denion Boriçi

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.11.2023, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër.

B. Intervista me gojë do të zhvillohet në datën 17.11.2023, ora 14:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër.