Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin Drejtor, Drejtoria e Komunikimit dhe Promovimit të Territorit, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit Nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar; ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, të Vendimit nr.30, datë 24.01.2024 ”Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”, Bashkia Shkodër shpall vende të lira pune në pozicionin:

 • Drejtor, Drejtoria e Komunikimit dhe Promovimit te Territorit, Bashkia Shkodër

Detyrat për t’u realizuar nga fituesi/ja:

 • Drejton drejtorinë dedikuar komunikimit dhe promovimit të territorit e të veprimtarive që kryhen pranë institucionit të Bashkisë.
 • Realizon ndarjen e detyrave dhe monitoron kryerjen e tyre.
 • Harton strategjinë e komunikimit të Bashkisë dhe drejtuesve të saj sipas një plani 3-6 mujor.
 • Harton strategjinë e promovimit të territorit të Bashkisë dhe veprimtarive që kryhen në të, në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse në institucion ( Drejtoria e Turizmit, Kulturës, Sportit, Sociale, Zhvillimit ekonomik etj)
 • Harton në bashkëpunim me stafin planin e veprimit dhe monitoron zbatimin e tij
 • Harton dhe mbikqyr ruajtjen e linjes editioraliste të sektorëve përkatës
 • Ndërton dhe mbikqyr marrdhëniet me mediat lokale e ato kombëtare, tradicionale dhe ato online
 • Ndërton dhe mbikqyr sistemin e monitorimit të mediave mbi materialet e publikuara që prekin Bashkinë
 • Bashkëveprom me personat përgjegjës për mirëmbajtjen e faqes së web-it të Bashkisë
 • Kontrollon materialet audiovizuale që prodhohen e shpërndahen në kanalet e bashkisë dhe drejtuesit të saj ( rrjete sociale, youtube etj)
 • Ndërton linja të promovimit të Bashkisë, territorit dhe veprimtarive duke nxitur stafin drejt ideve të reja, interesante e me ndjekje të gjerë në publik.
 • Ndërton linja të monitorimit të ecurisë së kanaleve të komunikimit e promovimit në Bashki.
 • Bashkëpunon me kabinetin e kryetarit të bashkisë dhe drejtuesit e drejtorive përkatëse për evidentimin e situatave të paparashikuara, evidentimin e çështjeve të reja dhe marrdhëniet dinamike me publikun.

Kërkesa te përgjithshme të pozicionit:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese si dhe i përkushtuar pas punës;
 • Të mos ketë masë disiplinore për largim nga puna;
 • Të ketë një sjellje korrekte duke respektuar etikën e punës;
 • Të kryejë cdo detyrë që i ngarkohet nga eprorët në të mire të punës.

Kërkesa specifike:

 • Diplomë universitare, Master shkencor në gazetari, komunikim ose fusha të ngjashme.
 • Përvojë pune jo më pak se 3 vjet në pozicione të ngjashme.
 • Aftësi shkrimi të shkëlqyeshme në shqip.
 • Përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e strategjive të komunikimit.
 • Përvojë në prodhimin e përmbajtjes në formate të shumta si blogje, artikuj, video, buletine, postime në media sociale, etj.
 • Aftësi për të shpjeguar tema komplekse teknike dhe akademike në një mënyrë emocionuese, të thjeshtë për përdoruesit dhe frymëzuese.
 • Përvojë në menaxhimin e përmbajtjes së faqes së internetit.
 • Përvojë në shkrim dhe redaktim.
 • Përvojë në media sociale.
 • Aftësi dhe përvojë në komunikimin vizual (foto, video).
 • Aftësi në motivimin dhe mentorimin e stafit.
 • Aftësi në menaxhim dhe ndë rtim rrjeti bashkëpunëtorësh.
 • Aftësi të orientuara nga rezultati dhe menaxhimi i afateve.
 • Aftësi në vetëorganizim, personalitet i qëndrueshëm ndaj punës në presion, planifikimit dhe përcaktimit të prioriteteve, menaxhimit të mirë i kohës.
 • Aftësi në marrjen e nismave dhe gjetjeve të reja.
 • Aftësi të forta negocimi.
 • I/e motivuar për të promovuar vlera, nisma e modele positive.
 • Gjuhët dhe aftësitë të tjera teknike, detyrueshëm
  Shqip
  Anglisht (Njohja e çdo gjuhe tjetër të folur është një plus)
  Përgjegjshmëri me softueret e zakonshme të zyrës me njohuri të thella të Word, Power Point, Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Teams.
  Përgjegjshmëri në përdorimin e internetit, kanaleve të medias sociale.
  Njohuri në postproduksion.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkese aplikimi për vend pune;
 2. Fotokopje e kartës së identitetit;
 3. Çertifikatë familjare + personale;
 4. Kopje të jetëshkrmit;
 5. Fotokopje të diplomës.
 6. Fotokopje libreze pune.
 7. Çertifikata, trajnime profesionale,
 8. Raport mjeko ligjor
 9. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 10. Vërtetim i gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti ).

Dokumentat duhet të dorëzohen me pranë Zyrës me Një Ndalesë pranë Bashkisë Shkodër brenda datës 20.03.2024.

Mënyra e Vlerësimit të Kandidatëve:

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar do të vlerësohen në total me 40 pikë të ndara:
a- 20 pikë për përvojën,
b- 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën,
c- 10 pikë për çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.
Kandidati fitues që merr mbi 60% të pikëve totale do të renditet sipas numrit të pikëve të marra dhe përzgjedhja e kandidateve për t’ u emëruar do të fillojë nga kandidati fitues që ka marrë më shumë pikë.
Njoftimi i fituesit do të shpallet pas përfundimit të afatit të ankimimit.