Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni përgjegjës, sektori i qarkullimit

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër, në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Përgjegjës, Sektori i Qarkullimit, pranë Bashkisë Shkodër, për përmbushjen e kushteve të pranimit dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit me shkrim për vendet e lira në Policinë Bashkiake për pozicionet :
Përgjegjës, Sektori i Qarkullimit

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Ahmet Molla
  2. Amir Bushati

Testimi me shkrim do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 11.12.2023 ora 13: 30

Intervista e strukturuar me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 11.12.2023 ora 15: 30

Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti