Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Drejtor

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër, në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Drejtor, pranë Bashkisë Shkodër, për përmbushjen e kushteve të pranimit dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për vendet e lira në Policinë Bashkiake për pozicionet :
Drejtor

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Elton Myrtaj

Testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 17.11.2023 ora 11: 00.

Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti