Njoftim mbi rezultatin final për lëvizjen paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidatët fitues që kanë marrë të paktën 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

Përgjegjës, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
1 . Ridvan Guri 90 pikë