Njoftim mbi rezultatin e verifikimit pas afatit të ankimimit për pranim në shërbim civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,

Në përfundim të afatit të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim :

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën vijuese të konkurimit janë:

1 (një) specialist, Sektori Kontabilizimit dhe Rakoordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës IV-a

  1. Ardenis Brahimi
  2. Ditmira Çinari
  3. Elma Vekshari

Kandidatë e kualifikuar për pranim në shërbim civil do të paraqiten për zhvillimin e testimit me shkrim me datë 20.11.2023, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.