Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,
Në përfundim të afatit të shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim :

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën vijuese të konkurimit janë:

1 (një) Specialist, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, kategoria e pagës III-b

  1. Eldisi Ademovi

1 (një) specialist, Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë (Njësia Administrative Bërdicë), Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe, kategoria e pagës III-b

  1. Sindrit Ferracaku
  2. Nordana Hasa

Kandidatët e kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e intervistës me gojë me datë 25.10.2023, ora 13:30, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.