Njoftim për këshillim me publikun

29.06.2022

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f”, të ligjit nr. 139/2015 “Për betëqeverisjen vendore,” këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutim të dokumentit:

  1. Për një shtesë në VKB nr.1, datë 22.1.2016 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër.”

Takimi do të zhvillohet:

Në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, Shkodër, ditën e enjte, datë 14 Korrik, 2022, ora 12:00.

Gjithashtu, sugjerimet, komentet, mund të dërgohen deri me datë 28.7.2022, me shkrim pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet email në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Bashkëlidhur projektvendimi për konsultim.