Njoftim për këshillim me publikun – Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2023-2025

15.09.2022

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 1.3, nenin 34 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV” të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 08 datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025”.

Bashkia Shkodër bën publik:

Projekt Buxheti 2023-2025:

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:

  1. përmes Forumit On-Line të faqes zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër
  2. përmes adresës zyrtare e-mail:

info@bashkiashkoder.gov.al

keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

  1. përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas dokumentit të mëposhtëm:

Kalendari i konsultimit publik mbi PBA 2023- 2025

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Ana e Malit

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Bërdicë

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Dajç

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Guri i Zi

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 1

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 2

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 3

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 4

Raport i Këshillimit me Publikun Lagjet nr. 5

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Postribë

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Rrethina, Shalë, Shosh dhe Pult

Raport i Këshillimit me Publikun NJA Velipojë

Raport i Këshillimit me Publikun me Organizatat dhe Shoqërinë Civile