Njoftim për këshillim me publikun nga Këshilli Bashkiak

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për diskutimin të dokumentit:

  1. Pr/Vendim “Për miratimin e planit vendor të veprimit për energji dhe klimë”

Takimi do të zhvillohet:

Ditën e enjte, datë 9 Maj 2024, ora 13:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak Shkodër.
Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen deri me datë 9 Maj 2024 edhe me shkrim pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet email në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al