Njoftim për këshillim me publikun nga Këshilli Bashkiak

Në rnbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillirn me publikun për diskutimin të dokumentit:

  1. Pr/Vendim: “Për miratimin e rregullores për titujt vendorë të nderit në Bashkinë Shkodër, kriteret dhe procedurën e dhënies së tyre”.
  2. Pr/ Vendim: ” Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e vendosjes së emërtesave të rrugëve, shesheve, territoreve, institucioneve dhe objekteve në juridiksionin e Bashkisë Shkodër”.

Takimi do të zhvillohet:

Ditën e marte, datë 23 Janar 2024, ora 12:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak.

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen deri me datë 23 Janar 2024 edhe me shkrirn pranë Bashkisë Shkodër, me postë, apo nëpërmjet e-mail në adresën:
keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al