Fusha e veprimtarisë ekonomiko-financiare

Ligji nr. 84, datë 24.11.2022 “Për buxhetin e vitit 2023”

Ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”,
Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV”,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit”;
Ligiit nr,9228, date 29.04.2004, “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
Udhëzim nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”
Udhëzimin Nr.30, datë 27.12.2011 , “Për menaxhimin e aktiveve të njësive të qeverisjes vendore”, i ndryshuar;
Udhëzimin Nr 16, datë 20.07.2016 ” Për përgjegjësitë e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”;
Udhëzim Nr.21, date 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”.
Ligji Nr.8743 datë. 22.2.2000 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar
Ligji nr.8744 dt.22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar

VKM nr.500,dt.14.8.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” të ndryshuar
VKM Nr.54, datë.05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” të ndryshuar
Ligji Nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, të ndryshuar
VKM Nr.745,datë 24.10.2012″Për proçedurën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie por nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen”
Ligji Nr 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin urbanizimin dhe integrimin e ndërtim e pa leje” të ndryshuar
Ligji Nr. 9901 datë.14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare” të ndryshuar
Ligji Nr.9874 datë.14.02.2008 “Për Ankandin Publik”, të ndryshuar
VKM nr. 1719, datë 17.12.2008 “Për miratimin e rregullave të Ankandit Publik” të ndryshuar
Ligji Nr.10296 datë. 08.07.2010″Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar
Ligji Nr. 9936 datë. 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në R.Sh” të ndryshuar
Ligji 109/2017 ” Për buxhetin e vitit 2018″.
Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011 ” Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, të ndryshuar
Ligji Nr.8561 datë. 22.12.1999 “Për shpronsimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurise pronë private për interes publik” të ndryshuar
Ligji Nr.7652,datë 23.12.1992,”Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar
VKM Nr. 97. Datë 03.02.2008 “Për proçedurat e privatizimit të banesave objekt i ligjit 7652, datë 23. 12.1992,”Për privatizimin e banesave shtetërore” dhe ligjit 9321, datë 25.11.2004 “Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore”.
Ligji Nr 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare” të ndryshuar
Ligji 9632, date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar
Udhëzim,Nr.33/2014 “Për përcaktimin e tarifës së Shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore , Ministrisë së Drejtësisë, Shërbimit përmbarimor shtetëror, Prokurorisë dhe Noterisë”.