Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Ligji nr. 107/2014 “Mbi Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”
VKM 671, datë 29/07/2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”
Ligji nr. 175/2011 “Për planin kombëtar të menaxhimit të integruar të mbetjeve”,
VKM nr. 319/2018 “Llogaritja e kostos për menaxhimin e integruar të mbetjeve”,
VKM nr. 915/2015 “Për transferimin në pronësi nga Këshillat e Qarqeve tek bashkitë”
VKB nr. 83/2017 “Për planin lokal të menaxhimit të integruar të mbetjeve”
Ligji nr. 9220/2004 “Për administrimin e shërbimit të varrimit “
VKM nr. 712/2014 “ Për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në Republikën e Shqipërisë “
Ligji nr. 8378 ,”Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar
Ligji nr. 8308, “Për transportet rrugore ” i ndryshuar
Ligji nr. 8450, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”
VKM nr. 970, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar.