Parashikimi i hapjes së kurseve për periudhën Tetor -Dhjetor 2023

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, publikohet “Parashikimi i hapjes së kurseve për periudhën Tetor -Dhjetor 2023” nga AKPA, Qendra e Formimit Profesional Publik Shkodër.

Parashikimi i hapjes së kurseve për periudhën Tetor -Dhjetor 2023