Intervista me gojë në pozicionin instruktor pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKB nr 55, datë 29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër”, të ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës me gojë për pozicionin::
Instruktor me honorar, Qendra Kulturore e Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër, në fushat e edukimit si më poshtë vijon:

1 instruktor për fushën e edukimit Shah

  1. Bernard Leka

1 instruktor për fushën e edukimit Atletikë

  1. Ardenis Ibrahimi

1 instruktor për fushën e edukimit Pikturë

  1. Ditmar Ademi

1 instruktor për fushën e edukimit Violinë
Nuk ka të kualifikuar

1 instruktor për fushën e edukimit Fizarmonikë

  1. Erald Rragami

1 instruktor për fushën e edukimit Skenografi

  1. Divni Gushta

Intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” Bashkia Shkodër me datë 04.06.2024 ora 15: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.