Projektbuxheti afatmesem 2021-2023

Faza I-rë
Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 2021.

Faza II-të
Raporti i vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të bashkisë së Shkodrës për vitet 2021 – 2023.

Faza III-të
Tavanet përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër.

Faza IV-t
Projekti i parë i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër.

 1. FPT e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023
 2. Matrica e projektit të I-rë të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023
 3. Relacioni i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023, faza e I-rë
 4. Projektvendim “Për miratimin e projektit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021 – 2023 për Bashkinë Shkodër”

Faza V-të
Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër.

Projekti i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkoder.

 1. FPT e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 e rishikuar
 2. Matrica e rishikuar e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023
 3. Relacioni i rishikuar i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023
 4. Shtojcat e programeve FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 – 2023

Faza VI-të
Projekti perfundimtar i programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 për Bashkinë Shkodër.

 1. Shkresa dërguar Këshillit Bashkiak Shkoder, Projektvendimi “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar 2021-2023 të Bashkisë Shkodër”
 2. Tabelat e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
 3. FPT e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
 4. Matrica e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023
 5. Shtojca e programeve FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 – 2023
 6. Relacioni i Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023