Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të bashkisë Shkodër, Maj 2019

Projektvendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak datë 20 Maj 2019

 1. Për dhënien e mandatit të këshilltarit bashkiak z. Christian Demaj.
 2. Për dhënien e mandatit të këshilltarit bashkiak z. Lush Marku.
 3. Pr/ Vendim: “Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Maj 2019“.
 4. Pr/ Vendim: “Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin Maj 2019“, “Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin Prill 2019“, dhe “Për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kategoritë përfituese të ndihmës ekonomike, për muajin Prill 2019“.
 5. Pr/ Vendim: “Për një korigjim gabimi në VKB nr. 72, datë 02.10.2018“.
 6. Pr/ Vendim: “Për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri për familjen e Bardhyl Toka“.
 7. Pr/ Vendim: “Për një shtesë në VKB nr. 6, datë 30.1.2018“.
 8. Pr/ Vendim: “Për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 të bashkisë Shkodër“.
 9. Pr/ Vendim: “Për miratimin e Planit të Trafikut dhe Lëvizshmërisë në qytetin Shkodër“.
 10. Pr/ Vendim: “Për disa ndryshime në VKB nr. 82, datë 20.12.2018 dhe rishpërndarje të fondeve“.
 11. Pr/ Vendim: “Për ndryshimin e pjesshëm të VKB nr. 51, datë 14.04.2009 “Për miratimin e listës së pjesshme të pronave të paluajtëshme shtetërore që kërkohen për transferimin në pronësi të bashkisë Shkodër“, për heqjen nga lista e pasurive të transferuara në pronësi të bashkisë Shkodër, miratuar me VKM nr. 421, datë 2.6.2010, të ndryshuar“, të pronave me nr rendor 45, 58, 65, 109, sipas formularit për heqjen nga inventari i pronave të paluajtëshme shtetërore“.
 12. Pr/ Vendim: “Për dhënie pëlqimi për miratimin e vazhdimit të dhënies më qira (procedurë konkuruese) me afat 5-vjeçar për objektin “Njësia thertores (therje kafshëve) ndodhur në ZK 1495, Dobraç-Njësia Administrative Rrethinat-Bashkia Shkodër, me sipërfaqe totale 1131 m2, (nga të cilat 425 m2 objekt, 706 m2 truall/ shesh funksional), në pasurinë nr 152/2“.
 13. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.