Projektvendimet për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër, datë 23 Shtator 2022

19.09.2022

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër”, i ndryshuar, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e premte, datë 23 Shtator 2022, ora 17:00, me rend dite si më poshtë:

 1. Pr/Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri ne 6%) për muajin Korrik 2022.”
 2. Pr/Vendim: “Për miratimin e rregullores për marrëdhëniet e këshillit bashkiak me publikun dhe median.”
 3. Pr/Vendim: “Për miratimin e rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërveprimin e strukturave komunitare në Bashki.”
 4. Pr/Vendim: “Për miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2023-2025.”
 5. Pr/Vendim: “Për një ndryshim në VKB nr. 3, datë 5.1.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.” (Rialokim)”
 6. Pr/Vendim: “Për shtesë në buxhetin e vitit 2022, e miratuar me VKB nr.3, datë 5.1.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.” (Emergjenca Civile).”
 7. Pr/Vendim: “Për një shtesë në VKB nr.3, datë 5.1.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.” (Arsimi).”
 8. Pr/Vendim: “Për miratim shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar në VKB nr.3, datë 5.1.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.” (Shkresë nr.13629, dt.9.9.22).”
 9. Pr/Vendim: “Për miratim shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar në VKB nr.3, datë 5.1.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.” (Shkresë nr.13630, dt.9.9.22).”
 10. Pr/Vendim: “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit për mbrojtjen civile, Bashkia Shkodër.”
 11. Pr/Vendim: “Për një ndryshim në VKB nr.19, datë 10.5.2022 “Për miratimin e nivelit të pagave të funksionareve të zgjedhur ose të emëruar të nëpunësve civile e të punonjësve administrative të Bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë.”
 12. “Për një ndryshim në VKB nr.3, datë 5.1.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër.” (korigjim emërtëse).”
 13. Diskutime jashtë rendit të ditës.