Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionet :

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës IV-a

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi Strukturist), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist (Inxhinier Hidroteknik/ Elektrik ), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit të territorit,kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës IV-a

1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Sektori i Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës IV-a

1 (një) Specialist (Jurist), Sektori i Planit të përgjithshëm dhe Planeve të detajuara Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist (inxhinier /inxhinier gjeodet/ inxhinier ndertimi) , Drejtoria e Aseteve dhe kadastres urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist (Jurist), Drejtoria e Aseteve dhe kadastres urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pagës III-b

1 (një) Specialist, Sektori i Shërbimit (Biznes + Familje) Licencimit dhe transportit Drejtoria e Taksave dhe Tarifave pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar, kategoria e pagës III-b