Njoftim mbi rezultatet për pranim në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;
Bashkia Shkodër në përfundim të fazës së parë të vlerësimit të kandidatëve, njofton se:

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë si më poshtë, sipas pozicioneve:

1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike (Nj.Adm Ana e Malit ) Drejtoria e Përgjithshme Sociale dhe Rinisë, kategoria e pagës III-b

  1. Griselda Bregu

Testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 21.06.2024, ora 11:30 në ambientet e Bashkisë Shkodër.
Intervista me gojë do të zhvillohet me datë 21.06.2024, ora 14:30 në ambientet e Bashkisë Shkodër.