Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim :
Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë :

1 (një) Specialist, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit, kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidat të kualifikuar për lëvizje paralele

1 (një) specialist, Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë (Njësia Administrative Bërdicë), Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe, kategoria e pagës III-b

1. Izmir Aleti

Kandidatët e kualifikuar për lëvizje paralele në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e intervistës me gojë me datë 12.10.2023, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.