Njoftim për këshillim me publikun – Për vetëqeverisjen vendore

08.05.2019

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh” të ligjit Nr. 139/2015. Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit:

Për disa ndryshime në VKB nr. 82, datë 20.12.2018 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2019-2021 të bashkisë Shkodër”.
Takimi do të zhvillohet:
në Bashkinë Shkodër ditën e Mërkurë, datë 15 Maj 2019, ora 17:00.
Bashkëngjitur mund të konsultoni materialin.

Për disa ndryshime në VKB nr. 82, datë 20.12.2018 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2019-2021 të bashkisë Shkodër”.

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen edhe me email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Jeni të ftuar të merrni pjesë.
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR