Njoftim për këshillim me publikun – Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2022-2024

23.09.2021

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore“, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë“, të ndryshuar; ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin“ i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV“, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.7 datë 27.02.2019 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2020-2022“ dhe udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor“. Bashkia Shkodër bën publik:

PBA 2022-2024 Projekti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 për Bashkinë Shkodër“ Faza II

Tabela PBA 2022-2024: objektivat, synimet, aktivitetet, projekt buxheti përkatës

Ndërkohë mund të informoheni nga dokumenti interaktiv i monitorimit te realizimit të buxhetit 2020 dhe performancën e shërbimeve të ofruara gjatë vitit 2020

https://buxheti.info/Publikime/Ekzekutimi/Home/49279

Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj:

  1. përmes Forumit On-Line të faqes zyrtare të internetit të Bashkisë Shkodër
  2. përmes adresës zyrtare e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al
  3. përmes pjesëmarrjes tuaj në dëgjesat publike që do të mbahen sipas dokumentit të mëposhtëm:

Kalendari i konsultimit publik mbi PBA 2022-2024

Raport i Këshillimit me Publikun Lagje nr.1
Raport i Këshillimit me Publikun Lagje nr.2
Raport i Këshillimit me Publikun Lagje nr.3
Raport i Këshillimit me Publikun Lagje nr.4&5
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Rrethina, Shalë, Shosh, Pult
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Velipojë
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Bërdicë
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Postribë
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Guri i Zi
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Ana e Malit
Raport i Këshillimit me Publikun Nj.A Dajë
Raport i Këshillimit me përfaqësues të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”