Fusha e zhvillimit ekonomik vendor

Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV”,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”;
Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
Udhëzim nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”
Udhëzimi Nr. 30, datë 27.12.2011 , “Për menaxhimin e aktiveve të njësive të qeverisjes vendore”, i ndryshuar;
Udhëzimi Nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”;
Udhëzim Nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nёpunёsitё e zbatues të të gjitha niveleve”.