Kualifikim final në pozicionin instruktor pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të VKB nr 55, datë 29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër”, Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për pranim:

Instruktor me honorar, Qendra Kulturore e Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër, në fushat e edukimit si më poshtë vijon:

Instruktor për fushën e edukimit Shah

  1. Bernard Leka

Instruktor për fushën e edukimit Pikturë

  1. Ditmar Ademi

Instruktor për fushën e edukimit Fizarmonikë

  1. Erald Rragami

Instruktor për fushën e edukimit Skenografi

  1. Divni Gushta

Kandidatët e kualifikuar brenda 5 ditëve të publikimit të paraqiten pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija” Bashkia Shkodër, për të vijuar me proçedurat e nënshkrimit të marrëveshjes (kontratës) përkatëse.