Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).

Vendim për prishjen e objektit të kundërligjshëm nr. 968, datë 29/05/2024.
Vendim për prishjen e objektit të kundërligjshëm nr. 969, datë 29/05/2024.
Vendim për prishjen e objektit të kundërligjshëm nr. 970, datë 29/05/2024.
Vendim për prishjen e objektit të kundërligjshëm nr. 971, datë 29/05/2024.