Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

Njoftim fituesi për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtues

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të Vendimit të…

Afishim Publik nga ASHK

Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.02020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe…

Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për…

Njoftim për këshillim me publikun për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2024-2026

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 16 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin…

Njoftim

Në mbështetje të nenit 7; pikës 2, nenit 8, të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar; të ligjit nr.44/2015 datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurës Administrative i Republikës së…

PBA 2024-2026

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligjit nr. 68/2017 ” Për financat e vetëqeverisjes vendore” , ligji nr. 9936 datë 26/06/2008 ” Për menaxhimin e sistemit…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të…

Njoftim mbi rezultatin e pranimit në kategorinë ekzekutive pas afatit të ankimimit

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…