Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 9 Dt.: 26.02.2020

PËR SAKTESIMIN E TE DHENAVE DHE NDRYSHIMIN E FUSHES SE PERDORIMIT, TË PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODRË, MIRATUAR ME VK

[ Shkarko Aktin ]