Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 69 Dt.: 21.12.2022

PËR MIRATIM TË VLERËSIMIT PARAPRAK DHE MASA E SHPËRBLIMIT PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONAVE PRIVATE, QË PREKEN PËR EFEKT INVESTIMI PUBLIK TË OBJEKTIT RIKONSTRUKSION RRUGA 1 QERSHORI.


[ Shkarko Aktin ]