Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 6 Dt.: 31.01.2024

PËR NJË NDRYSHIM TË PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 “MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR”, MIRATUAR ME VKM NR. 421 DATË 02.06.2010, TË NDRYSHUAR, SIPAS LIDHJES 1, TË PRONËS ME NUMËR RENDOR 126, SIPAS FORMULARIT PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE

[Shkarko Aktin]