Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 55 Dt.: 07.11.2022

PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR 3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR DHE DETAJIMIN E FONDIT TE ALOKUAR PER EMERGJENCAT CIVILE P.


[ Shkarko Aktin ]