Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 50 Dt.: 30.09.2021

PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIE ME QIRA TË EKONOMISË PYJORE PRUEMOS SHELDI, NJËSIA ADMINISTRATIVE RRETHINA, BASHKIA SHKODËR, NGASTRA 50 A, ME SIPËRFAQE 250 M2, ME AFAT 5 VJECAR PËR VENDOSJEN E ANTENËS TË KOMUNKIMIT TË OPERATORIT TË TELEFONISË CELULARE

[ Shkarko Aktin ]