Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 47 Dt.: 27.09.2022

PËR NJË SHTESË NË VKB NR. 3 DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR


[ Shkarko Aktin ]