Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 46 Dt.: 27.07.2021

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 63, DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PËRFUNDIMTAR 2021 – 2023 TË BASHKISË SË SHKODRËS.

[ Shkarko Aktin ]