Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 44 Dt.: 26.10.2023

“Për një ndryshim në VKB nr.71, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të Bashkisë Shkodër”, i ndryshuar

[Shkarko Aktin]