Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 42 Dt.: 26.10.2023

Për miratimin e kërkesës për transferimin në pronësi të “Agjencia Rrenc”me nr.pasurie 19/2, ZK 3168, indeks hartë K-34-64-(210-B), me sipërfaqe prej 31,165m², nga Ministria e Mbrojtjes tek Bashkia Shkodër. [Shkarko Aktin]