Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 42 Dt.: 24.06.2019

Për detajimin e transfertës së pakushtëzuar sektoriale shtesë të akorduar për paga dhe sigurime shoqërore për funksionin arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

[ Shkarko Aktin ]