Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 40 Dt.: 26.10.2023

Për disa ndryshime në VKB nr.27, datë 01.06.2016 “Për ngritjen e këshillit artistiko-kulturor, shpërblimin e anëtarëve të tij dhe miratimin e rregullores së financimit të projekteve kulturore, artistike, sportive dhe rinore në Bashkinë Shkodër Shkodër”, i ndryshuar.

[Shkarko Aktin]