Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 40 Dt.: 25.09.2020

PËR MIRATIMIN PËR DHËNIE ME QIRA/ENFITEOZË TË PRONËS THERTORE TEK URA E BUNËS, ME NR. PASURIE ME NR. 19/ 63, ME NR. 19/156 DHE ME NR. 19/230N, E NDODHUR NË ZONËN KADASTRALE 8591-R-3, ME NR. RENDOR 107 NË LISTËN E INVENTARIT TË PRONAVE ME SIPËRFAQE T

[ Shkarko Aktin ]