Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 Dt. 13.06.2022

PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR. 3, DATË 05.01.2022 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR”

[Shkarko Aktin]