Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 33 Dt.: 30.07.2020

PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIEN ME QIRA TË SIPËRFAQES 155 M2 NDËRTESË SUBJEKTIT SEZAI SHPUZA, NË STADIUMIN LORO BORIÇI, NDODHUR NË ZONËN KADASTRALE 8591, ME SIP.28634 M2, PASURIA NR.7/39, FLETË INVENTARI 221, NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]