Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 33 Dt. 13.06.2022

PËR ANGAZHIMIN E BURIMEVE FINANCIARE TË BASHKISË SHKODËR PËR BASHKËFINANCIM NË APLIKIMIN ME NR. REF: EU4M-CFP1-A2; PËR ANGAZHIMIN PËR MBULIMIN E KOSTOVE TË MIRËMBAJTJES SË PROJEKTIT DHE PËR AUTORIZIMIN E KRYETARIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË GRANTIT

[Shkarko Aktin]