Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 30 Dt.: 13.09.2023

PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2023 E MIRATUAR ME VKB NR. 71, DATË 27.12.2022 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR, TË NDRYSHUAR”

Shkarko Aktin ]