Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 28 Dt.: 13.09.2023

Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të bashkisë së Shkodrës, të ndryshuar.
Për një ndryshim dhe shtesë në VKB nr. 12 dt.20.07.2023 “Miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të bashkisë shkodër dhe institucioneve të varësisë”

Shkarko Aktin ]