Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 25 Dt.: 20.04.2021

PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIEN ME QIRA NË FAVOR TË SUBJEKTIT RESTORANT PIZZERIA ITALIA TË NJË SIPËRFAQE PREJ 27 M2, NR.PASURIE 4/254, ZK 8594, VOL 9, FAQE 83, NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]