Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 21 Dt.: 25.03.2021

PËR DHËNIE DAKORTËSIE PËR VIJIMIN E PROCEDURAVE TË HEQJES NGA FONDI PYJOR/KULLOSOR PUBLIK PËR AKTIVITET MINERAR TË SHFRYTËZIMIT TË GURIT GËLQEROR PËR OBJEKTIN GAJTAN-GURI I ZI PËR SHOQËRINË STONE ALB SHPK.

[ Shkarko Aktin ]