Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2020

Nr.Data e regjistrimit të kërkesësObjektiData e kthimit të përgjigjesStatusi i kërkesësTarifa
0102.01.2020
e.mail
Informacion për buxhetin e viteve 2019 dhe 202006.01.2020
Informacionin mund ta gjeni në:
Buxheti 2019-2021
PBA 2020-2022
PërfunduarNuk ka
0217.01.2020
e.mail
Përse, 30 ditë nga data e intervistës së strukturuar, për vendet e lira të punës në
Bashkinë Shkodër, nuk janë shpallur rezultatet e kandidatëve fitues?
22.01.2020
e.mail
Referojuni linkut
SHPALLJE FITUESI
PërfunduarNuk ka
0315.01.2020
Nr.693 protokolli
Informacion, për lejet e ndërtimit të dhëna nga Bashkia Shkodër për shoqëritë _____ sh.p.k dhe ____sh.p.k27.01.2020
Nr.693/1 prot.
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0421.01.2020
Nr.1183 protokolli
Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit?
Organiken e përditësuar të bashkisë, e-mail, numrin e telefonit?
Deklarimin e konfliktit të interesit? A ekzistojnë lidhje familjare?
Kopje të dekoratave dhe titujve të nderit?
Listën e lapidarëve, monumenteve, varrezave të dëshmorëve, emrat e veteranëve, etj.
05.02.2020
Nr.1183/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0510.02.2020
Nr.2540 protokolli
Informacion për të dhënat për aspektin socio-ekonomik të zonës që preket nga ndërtimi i korridorit Adriatiko-Jonian25.02.2020
2540/1 prot
Përgjigje
Tabela
PërfunduarNuk ka
0612.02.2020
Nr.2775 protokolli
Informacion në lidhje me dëgjesat publike për projektet:
Rikonstruksion godinë teatri “Migjeni”, Rikualifikim urban i rrugicave në qendrën historike, Shëtitorja Velipojë, loti II
27.02.2020
Nr.2775/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0717.02.2020
e.mail
Informacion për buxhetin e vitit 201917.02.2020
e-mail
Informacioni gjendet në
përgjigjen nr.01 të këtij regjistri
PërfunduarNuk ka
0827.02.2020
Nr.3797 protokolli
Numrin e rasteve të të miturve në konflikt me ligjin. Numrin e kërkesave të shqyrtuara me përparësi për shërbime sociale.
Numrin e shërbimeve të reja të ngritura për të miturit në konflikt me ligjin.
06.03.2020
Nr.3797/1
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0903.03.2020
Nr.2356 praktike
Kopje njësuar me origjinalin të praktikës së gjobës, vendosur nga IMT në emër të ______11.03.2020
Nr.4547 prot
Jepet dokumentacioni i kërkuar
PërfunduarNuk ka
1005.03.2020
Nr.2438 praktike
pergjithshem
Informacion mbi vitin e ndërtimit të objektit të procesit legalizimi, ndodhur në Z.K. ______27.05.2020
Nr.7216 prot 
PërfunduarNuk ka
1109.03.2020
Nr.4400 protokolli
Për paisje me çertifikatë personale, në emër të __________, lindur me ____________
1210.03.2020
Nr.4496 protokolli
Ka në bashkinë tuaj impiant për trajtimin e ujrave të zeza? Kur është bërë investimi dhe sa ka kushtuar?
Mbulon ky impiant gjithë nevojën e qytetit (njësisë administrative) për trajtimin e ujrave të zeza?
A ka derdhje të ujrave të zeza në det?
20.03.2020
Bazuar në nenin 12/3 të ligjit
119/2014 “Për të drejtën e informimit,”
kërkesa është përcjellë
për trajtim, Ndërmarrjes
Ujësjellës Kanalizime Shkodër.
PërfunduarNuk ka
1312.03.2020
Nr.4610 protokolli
Kopje njësuar me origjinalin të praktikës së bërë nga IMT për objektin ndërtim pa leje në emrat e ______23.03.2020
Nr.4610/1 protJepet dokumentacioni i kërkuar
PërfunduarNuk ka
1402.04.2020
Nr.123 portali pyetshtetin
Jam 19 vjeç dhe i ndarë nga familja. A e përfitoj ndihmën ekonomike?10.04.2020
Nr.5427 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1508.04.2020
Nr.5306 protokolli
Informacion mbi monitorimin e situates të krijuar nga COVID-1923.04.2020
Nr.5301/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1621.04.2020
Nr.5689 protokolli
Për paisje me çertifikatë personale, në emër të _, lindur me ___28.04.2020
Nr.5689/1 prot
PërfunduarNuk ka
1724.04.2020
Nr.5841 protokolli
A ka parashikuar Bashkia Shkodër një fond rezervë, një kontigjencë dhe një emergjence?
Sa ka qenë vlera e buxhetit të shpenzuar për të përballuar gjendjen nga COVID-19
28.04.2020
Nr.5841/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
1808.05.2020
e.mail
A ka shpërndarë bashkia juaj bonusin e bebeve prej 5 mijë lekësh?
Nëse po, sa është numri i përfituesve për vitin 2019 dhe sa është për vitin 2020, deri tani?
Nëse jo, cila është arsyeja pse nuk është shpërndarë?
Prej sa kohësh nuk shpërndahet, pra sa muaj, apo vite ka që nuk shpërndahet ky shpërblim?
Sa familje janë ende në pritje të këtij bonusi?
12.05.2020
Për vitet 2019 dhe 2020 Bashkia
Shkodër nuk ka shpërndarë fond
për lindjet e regjistruara në afat,
pasi nuk janë çelur fondet nga
Ministria e Financave Deri më
10 Maj 2020 kemi 338 kërkesa
Fondi është 1,690,000 lek.
04.06.2020
PërfunduarNuk ka
1912.05.2020
Nr.6571 prottokolli
Si realizohet shërbimi i menaxhimit të mbetjeve? Si ofrohet shërbimi i transportit publik?
Sa është sipërfaqja e parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbërta?
26.05.2020
Nr.6571/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2015.05.2020
Nr.6805 protokolli
A ka krijuar institucioni, një njësi për sinjalizuesit dhe mbrojtjen e tyre?
Sa raste janë paraqitur?
22.05.2020
Nr.6805/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2127.05.2020
Nr.7199 protokolli
Informacion për mosmarrjen në dorëzim të aksit rrugor Ura e Mesit – Shkodër19.06.2020
Nr.7199/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2203.06.2020
Nr.7565 protokolli
Informacion për planet strategjike09.06.2020
Nr.7565/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2303.06.2020
Nr.7566 protokolli
Cilat janë masat e marra për strehimin e komunitetit rom
dhe largimin e tyre nga rruga?
12.06.2020
e.mail
PërfunduarNuk ka
2403.06.2020
Nr.7607 protokolli
Cilat janë masat e marra për ndalimin e përhapjes së COVID-1915.06.2020
Nr.7607/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2503.06.2020
Nr.7628 protokolli
Përse nuk ka transport urban publik në aksin rrugor Shkodër-Hot i Ri – Postribë (Ura e Mesit)?12.06.2020
Nr.7627/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2604.06.2020
Nr.7689 protokolli
Informacion për zbatimin dhe monitorimin e Planit Lokal për Veprimin e Zhurmave në Mjedis 10.06.2020
Nr.7689/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2705.06.2020
e.mail
A është ngritur Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit?
Sa është numri i inspektimeve të kryera? Roli i saj gjatë pandemisë?
19.06.2020
Nr.7659/1
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2808.06.2020
e.mail
Informacion për politikat e bashkisë për mbledhësit e mbetjeve të riciklueshme dhe bllokimin e mjeteve motorrike të tyre09.06.2020
e.mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
2910.06.2020
e.mail
A ka krijuar Bashkia Shkodër, struktura që merren me reabilitimin e femrave
të abuzuara seksualisht sidomos kur janë dhe në moshë minore?
Nëse po, doja t’ju kërkoja sesi funksionojnë?
A ofron Bashkia Shkodër strehim social dhe ndihmë psikologjike për këto persona?
19.06.2020
e-mail
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2019
tek numrat 02, 05, 07, 12, 13, 14, 15, 16
dhe 17 si dhe në
Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020
numri 08.
PërfunduarNuk ka
3017.06.2020
Nr.8433 protokolli
e.mail
Informacion mbi projektet social-ekonomike që ka ndërmarrë Bashkia Shkodër
pas rreformës administrative deri më sot
02.07.2020
Nr.8433/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3119.06.2020
Nr.8563 protokolli
Mbi aksesueshmërinë në transportin publik (mungesa e rampave, afishimit të orareve, mosnjoftimi i stacionit me audio)26.06.2020
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3229.06.2020
Nr.9015 protokolli 
Informacion mbi fondet e alokuara nga bashkia dhe qeveria per ndihmat ushqimore gjate periudhes se pandemise,
mbi numrin e njerezve te ndihmuar dhe numrin e pakove ushqimore te shperndara
08.07.2020
Nr.9015/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3301.07.2020
Nr.9200 protokolli
Totali i buxhetit të planifikuar dhe faktik për promocion shëndetësor për vitet 2017, 2018, 2019 dhe 202014.07.2020 Nr.9200/1 protPërfunduarNuk ka
3403.07.2020
e.mail
Cilat janë masat e marra për ndalimin e përhapjes së COVID-1903.07.2020
e-mail
Kërkeses, i është kthyer më parë
përgjigje me shkresën nr.7607/1
prot., datë 15.06.2020Informacion,
mund të gjeni edhe në Regjistri i
kërkesave dhe përgjigjeve 2020
përgjigja 24
PërfunduarNuk ka
3506.07.2020
e.mail
Informacion mbi korsitë e biçikletave24.07.2020
Nr.9480/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3614.07.2020
Nr.9950 protokolli
A po kryhen punë publike gjatë kësaj periudhe në territorin e bashkisë?
Nëse po, listoni ato.
24.07.2020
Nr.9480/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3715.07.2020
Nr.10127 protokolli
Me sa orë ujë në ditë furnizohet bashkia?
A ka zona që vuajnë mungesën e ujit 24 orë dhe cilat janë?
Kur janë bërë investimet e fundit në rrjetin e ujësjellësit?
Kjo shkresë i është përcjellë përgjigje
UKSH Shkodër.
3818.08.2020
Nr.11468
protokolli
Sa raste dhune janë raportuar pranë bashkisë suaj gjatë periudhës së pandemisë?18.08.2020
Nr.11468/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
3925.08.2020
Nr.11971 prot
Informacion në lidhje me furnizimin me ujë për shkollat dhe kopshtet në Bashkinë Shkodër.25.08.2020
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4014.10.2020  
Nr.14530  protokolli
Informacion në lidhje me projektet e zbatuara me fondet e ofruar nga Bashkimi Evropian në kuadër të mbështetjes
së Vendeve të Ballkanit Perëndimor në zbatimin e reformave me qëllim anëtarësimin në Bashkimin Evropian.
14.10.2020
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4120.10.2020 
Nr. 14851 protokolli
Në cilën fazë janë punimet për rikualifikimin urban në lagjen nr.1 në Bulevardin “Zogu i I-rë”?
Sa është vlera e këtij projekti?
Kur do të përfundojnë punimet?
28.10.2020
e-mail
Këtë informacion mund ta gjeni të
azhornuar dhe në faqen publike të Bashkisë
Shkodër https://buxheti.info/shkoder/

Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4228.10.2020
e-mail
Cilat janë shërbimet elektronike që ka zhvilluar institucioni juaj?28.10.2020
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4320.10.2020
Nr. 14765
protokolli
Kërkese per informacion mbi urdhër bllokimin e llogarisë personale.29.10.2020  
Nr. 14765/1
prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4426.10.2020
Nr. 15194  protokolli
Informacion në lidhje me Vilën e Zogut që ndodhet në Shirokë, Shkodër. Në pronësi të kujt është konkretisht?04.11.2020
Nr. 15194/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4528.10.2020
Nr.15260 protokolli
Kërkese për informacion mbi planin e veprimit për menaxhimin e mbetjeve për këtë bashki10.11.2020
e-mail
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4604.11.2020
Nr.15713
protokolli
Informacion në lidhje me sa persona me aftësi të kufizuar janë të punësuar aktualisht pranë Bashkisë Shkodër?
A e disponon Bashkia Shkodër infrastrukturën e nevojshme për lehtësimin e kushteve të punës
për personat me aftësi të kufizuar, psh ashensor nëse e ka punën në katin e dytë apo rampa?
Sa persona me aftësi të kufizuar janë të punësuar aktualisht në Bashkinë Shkodër?
12.11.2020
Nr.15713/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4702.11.2020
Nr.15487
protokolli
A është hapur muzeu i bibliotekës?
A ekziston një plan për hapjen e këtij muzeu?
A është bërë gjë në kuadër të rivitalizimit të bibliotekës?
A është arritur krijimi i kësaj marke territoriale?
Çfarë kostoje ka pasur si projekt?
Nëse jo, për çfarë arsyesh nuk është mundur të ngrihet?
12.11.2020
Nr.15487/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4803.11.2020
Nr.15662
protokolli
Në faqen zyrtare (webpage) të institucionit të Bashkisë, a ekziston një seksion i posaçëm mbi organigramën e saj?
Nëse po, a është specifikuar në këtë organigramë roli i anëtarëve/kryetar i
Njësisë Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve?
A ka miratuar Bashkia politika anti-korrupsion, strategji,
plane veprimi ose mekanizma të tjerë për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në nivel vendor?
A ekziston në faqen zyrtare të Bashkisë një seksion i posaçëm ku të depozitohen
sinjalizime apo ankesa kundër korrupsionit, online?
17.11.2020
Nr.15662/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
4905.11.2020
Nr.15842
protokolli
Cila është baza ligjore që ju keni mbështetur dhënien e licencës
së transportit rrugor për linjën Shkodër – Velipojë – Shkodër?
Cila është VKM për këtë shërbim?
17.11.2020
Nr.15842/1 prot
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
5027.11.2020
Nr.17517
protokolli
Sa është numri i personave me Covid 19 që Drejtoria e Shërbimeve Funerale Shkodër ka kryer deri tani?02.12.2020
Nr.17801 protokolli
Email
Përgjigje
PërfunduarNuk ka